Kohtuuhintainen asuminen – ratkaisuperiaatteita rakennussuunnitteluun

KARKIT – Kohtuuhintaisen asumisen rakennuskonseptit on Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) toteuttama tutkimushanke, joka on kohdistunut arkkitehdin rooliin kohtuuhintaisen asuntorakentamisen yhtenä mahdollistajana. Tutkimus on ollut osa asuntosuunnittelun tutkimusryhmä ASUTUTin hankekokonaisuutta, jossa tarkastellaan sosiaalisesti, kulttuurisesti ja ekologisesti kestävää rakentamista sekä asukaslähtöisiä, erilaisiin kaupunkiympäristöihin sovellettavissa olevia asumisen malleja. KARKIT-tutkimushankkeen rahoittajina ovat olleet Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) kehittämisrahoituksellaan ja TTY.


Hankkeen keskeinen tutkimuskysymys on: miten arkkitehtisuunnittelija voi asumisratkaisuja suunnitellessaan vaikuttaa asukkaalle muodostuvaan asumisen hintaan? Vastauksia kysymykseen on etsitty kartoittamalla ja analysoimalla kotimaisia ja kansainvälisiä asuntorakentamisen konsepteja ja asumisen ratkaisuja. Tuloksissa nostetaan esiin sekä yleisiä perusperiaatteita että uusia ratkaisumalleja. Osa tuloksista näyttäytyy siten eräänlaisena perusasioiden kertauksena. Tutkimuksen tuloksena on tunnistettu seitsemäntoista ratkaisuperiaatetta. Ne jakautuvat kolmeen pääperiaatteeseen, jotka on tiivistetty muotoon SAVE, COMPENSATE ja RETHINK. Tässä raportissa esitellään nämä periaatteet sekä ajankohtaisia esimerkkikohteita, joissa kyseisiä periaatteita on hyödynnetty.

Rahoitettu ARAn kehittämisrahoituksesta, 41 820 euroa (sis. alv.)

ARAHankepankki

Hankepankki on Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) palvelu, jossa voit tutustua valtion tukea saaneisiin rakennus- ja kehittämishankkeisiin sekä niiden toteutukseen ja taustatahoihin.

Palvelun tiedot saadaan ARAn tietojärjestelmistä sekä hankkeiden toteuttajilta.


Saavutettavuus
Ara logo nega

ARA on valtion asuntopolitiikkaa toimeenpaneva virasto, joka myöntää asumiseen ja rakentamiseen liittyviä avustuksia, tukia ja takauksia sekä ohjaa ja valvoo ARA-asuntokannan käyttöä. ARA on myös mukana asumisen kehittämiseen ja asuntomarkkinoiden asiantuntijuuteen liittyvissä hankkeissa ja tuottaa alan tietopalvelua.

www.ara.fi