Tehostetun palveluasumisen asunnoista tavallisiksi palveluasunnoksi

Ikääntyvän väestön määrä tulee kasvamaan erityisesti 2030–2040-luvuilla. Palveluiden tuottamiseen ja järjestämiseen on siksi kiinnitettävä erityistä huomiota jo nyt ja tehtävä palvelurakennetta tervehdyttäviä toimenpiteitä tulevaa ennakoiden.


ARAan on tullut kyselyitä ja hakemuksia siitä, millä edellytyksellä ARA hyväksyisi rahoittamiensa tehostetun palveluasumisen kohteiden muuttamisen osittain tai kokonaan palveluasumisen kohteiksi. Syitä ko. muutoksiin oli esitetty sillä perustella, että ikääntyneiden palvelurakennetta halutaan keventää ja ettei tehostetun palveluasumisen asuntojen tarvitsijoita ole riittävästi, mutta tavalliseen palveluasumisen asuntoihin jonotetaan. ARA halusi selvittää asiaa tarkemmin ja käynnisti kehittämishankkeen, koska ARAlla ei ole nykylainsäädännön mukaan rahoituselementtiä olemassa olevien tehostettujen palveluasumisen asumisyksiköiden muuntosaneerauksiin.


Kehittämishankkeessa kuvataan kohteita, joissa on havaittu tarvetta muutokselle. Hankkeessa selvitettiin, voidaanko näitä nykyisiä tehostetun palveluasumisen asumisyksiköitä muuttaa palveluasumisen kohteiksi ja minkälaiset kustannukset siitä syntyisivät. Hankkeen aikana kuvattiin case-kohteiden muutostarpeet, työstettiin luonnossuunnitelmat muutoksista, laskettiin kustannukset muutostyölle, tarkasteltiin rakenteelliset valmiudet korjaamiselle sekä rahoitusmahdollisuus (ARA-rahoitus ja avustus). Hankkeen tuloksena muodostettiin johtopäätökset ja jatkotoimenpidesuositukset esimerkiksi lakivalmistelua varten, joita vaaditaan, jotta kohteita voidaan jatkossa korjata uutta käyttötarkoitusta varten.


Liitetiedostot eivät ole kunnolla luettavissa avustavilla ohjelmilla.


 

Hanketta on rahoitettu ARAn kehittämismäärärahasta 24 900 euroa (sis.alv 24%)

ARAHankepankki

Hankepankki on Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) palvelu, jossa voit tutustua valtion tukea saaneisiin rakennus- ja kehittämishankkeisiin sekä niiden toteutukseen ja taustatahoihin.

Palvelun tiedot saadaan ARAn tietojärjestelmistä sekä hankkeiden toteuttajilta.


Saavutettavuus
Ara logo nega

ARA on valtion asuntopolitiikkaa toimeenpaneva virasto, joka myöntää asumiseen ja rakentamiseen liittyviä avustuksia, tukia ja takauksia sekä ohjaa ja valvoo ARA-asuntokannan käyttöä. ARA on myös mukana asumisen kehittämiseen ja asuntomarkkinoiden asiantuntijuuteen liittyvissä hankkeissa ja tuottaa alan tietopalvelua.

www.ara.fi