Isännöintipalvelujen laatu ja sen mittaaminen

Merkittävä osa suomalaisten varallisuudesta on sidottu asuntoihin. Taloyhtiöiden isännöitsijät ja hallitusten jäsenet ovat siten paljon haltijoina, ja heidän päätöksensä ja toimet vaikuttava useiden kansalaisten elämään ja asumiskustannuksiin. Lähivuosina isännöitsijöiden ja hallitusten jäsenten toimille ja tietämykselle kohdistuu niin asuntokannan ikääntymisen kuin myös kiinteistöalan sisäisten muutosten johdosta uudenlaisia haasteita.


Taloyhtiön hallituksen keskeisiä tehtäviä on osaavan isännöintiyrityksen hankinta ja jatkuvasti kehittyvän isännöintisuhteen vaaliminen. Taloyhtiön laadukas hallinnointi edellyttää hallituksen ja isännöitsijän saumatonta yhteispeliä, jolloin osapuolten välillä on luottamukseen ja toisen osapuolen kun nioitukseen perustuva yhteistyösuhde. Yhteistyösuhteen rakentaminen lähtee isännöinnin hankintavaiheesta, jossa isännöintiyrityksen valinnalle on suotava asettaa muitakin kriteerejä kuin edullinen hinta. Halvalla ostettu palvelu saattaa olla ajan myötä kallis heikon ylläpidon ja korkeiden ylläpitokustannusten kautta, mikäli isännöitsijällä ei ole tarvittavaa osaamista tai aikaa ylläpidon laadukkaaseen ohjaamiseen.


Onnistunutkaan isännöintiyrityksen valinta ei takaa laadukasta isännöintipalvelua, mikäli yhteistyösuhteeseen ei panosteta sopimusaikana. Hallituksen on oltava aktiivinen isännöintipalvelun laadunseurannassa ja yhteistyössä isännöintiyrityksen kanssa. Tässä raportissa on esitelty isännöintipalvelun laatumittareita, joilla isännöinnin laatua voidaan mitata ja kannustinjärjestelmä isännöinnin laatuperusteiseen palkitsemiseen.


 


Tämä isännöintipalvelujen laadun mittaamisen käsikirja on kirjoitettu osana Palke-kehityshanketta, jonka tavoitteena oli kehittää isännöintipalvelujen laatumittareita ja laatuun perustuvia palkitsemiskäytäntöjä. Kehityshankkeen taustalla on taloyhtiöiden ja isännöintialan murros, jotka korostavat laadukkaan isännöinnin merkitystä tulevaisuudessa.

Hanketta on rahoitettu ARAn kehittämisrahasta 8 000 euroa (sis. alv. 24%)

ARAHankepankki

Hankepankki on Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) palvelu, jossa voit tutustua valtion tukea saaneisiin rakennus- ja kehittämishankkeisiin sekä niiden toteutukseen ja taustatahoihin.

Palvelun tiedot saadaan ARAn tietojärjestelmistä sekä hankkeiden toteuttajilta.


Saavutettavuus
Ara logo nega

ARA on valtion asuntopolitiikkaa toimeenpaneva virasto, joka myöntää asumiseen ja rakentamiseen liittyviä avustuksia, tukia ja takauksia sekä ohjaa ja valvoo ARA-asuntokannan käyttöä. ARA on myös mukana asumisen kehittämiseen ja asuntomarkkinoiden asiantuntijuuteen liittyvissä hankkeissa ja tuottaa alan tietopalvelua.

www.ara.fi